Вложувања

Инвестирај и заработи

Според инвестициската стратегија на нашето финансиско друштво оваа понуда е првенствено наменета за потенцијални клиенти кои сакаат своите средства да ги инвестираат, а притоа да не се изложени на висок ризик и ценовни осцилации.

Нашата понуда

*Графички и табеларен приказ (највисоки каматни стапки за соодветниот период на орочување).

 

 

Рок : 12, 24 и 36 месеци

Камата :

2,38% на 12 месеци

3,91% на 24 месеци

4,42% на 36 месеци

Исплата на камата : Месечно и/или на крајот на периодот на орочување

Минимална инвестиција : 600.000,00 денари

пример :

За вложена минимална инвестиција од 600.000,00 денари, би оствариле добивка од 26.520,00 денари за една година, за разлика од другите банки кои за истата инвестиција би заработиле 19.800,00 ден за една година.

мин. 600.000 x 4,42 % = 26.520,00 ден. за 1 год. во ФД Финансиски кредитен центар БС ДОО Скопје

мин. 600.000 x 3,30% = 19.800,00 ден. за 1 год. во други финансиски институции

За кого е наменета оваа понуда:

 • Инвеститори со стабилни приходи
 • Помлади лица кои сакаат да инвестираат во својата иднина
 • Инвеститори кои имаат поголемо искуство

Сигурност за Вашите средства

Финансикото друштво гарантира со целиот свој имот дека вложените средства во целост ќе бидат исплатени заедно со договорената камата.

За дополнителна сигурност на своите клиенти, Финансиското друштво секој склучен договор за вложување на средства ќе го верифицира пред надлежен орган – Нотар, во форма на солемизација на договорот!

Мотив за инвестирање кај нас :

 • Атрактивна камата
 • Одлична алтернатива за зголемен принос на парични средства
 • Пресметка на приноси
 • Транспарентно следење на Вашите приноси
 • Диверзификација на нашите пласмани со цел за поквалитетен принос и задоволство кај потенцијалните клиенти.

Нашата цел е:

 • Стабилност и зачувување на вредноста на Вашата инвестиција и да ги подобриме финансиските можности на населението преку стабилен и сигурен буџет!
 • Да придонесеме кон повторен пораст на пасивните каматни стапки – каматни стапки на штедните влогови!
 • Да бидеме лидер на финансискиот пазар кој промовира тенденција за намалување на каматната маргина односно намалување на разликата помеѓу каматните стапки на кредитите и каматните стапки на штедните влогови!
 • Да придонесеме кон промоција на економски раст преку финансирање на субјекти кои не можат да добијат кредити во класичните банкарски и финансиски институции.
 • Безбедност како приоритет- низок ризик на приноси поврзан со Вашата инвестиција

ИНВЕСТИРАЈ И ЗАРАБОТИ

Зошто би ги инвестирале своите средства кај нас?

1.Финансиска институција која е Вашиот иден стабилен и сигурен партнер што се потврдува со сопствениот капитал со кој располага и работи од 444 милиони денари и вкупна актива од 572 милиони денари!

2. Финансиска институција која од своето постоење секогаш имала најдобри перформанси во својот делокруг на работење во однос на конкуренцијата!

3.Финансиска институција која опстојува и гради доверба на финансискиот пазар веќе 26 години!

4. Финансиска институција која секогаш остварува позитивни резултати!

5. ФД Финасиски кредитен центар БС ДОО Скопје им обезбедува на своите клиенти висок квалитет и сигурност на услугата со индивидуален пристап до клиентот. Секој клиент добива задолжителен третман на специјален корисник за услугите кои ги побарува од нас со тоа што го задржуваме правото на приватност за секој поединечно. Инвестирањето во својата иднина е едноставен начин како да се постигнат потенцијално повисоки приноси за разлика од класичното традиционално штедење со штедни влогови по банките со мали камати.

МОТИВ да инвестирате кај нас:

 • Атрактивна камата
 • Одлична алтернатива за зголемен принос на парични средства
 • Пресметка на приноси
 • Транспарентно следење на Вашите приноси
 • Диверзификација на нашите пласмани со цел за поквалитетен принос и задоволство кај потенцијалните клиенти

Наша ЦЕЛ е :

 • Стабилност и зачувување на вредноста на Вашата инвестиција
 • Безбедност како приоритет- низок ризик на приноси поврзан со Вашата инвестиција
 • Да бидеме лидер на финансискиот пазар кој промовира тенденција за намалување на каматната маргина односно намалување на разликата помеѓу каматните стапки на кредитите и каматните стапки на штедните влогови!
 • Да придонесеме кон промоција на економски раст преку финансирање на субјекти кои не можат да добијат кредити во класичните банкарски и финансиски институции.

Нашата понуда

Рок : 12, 24 и 36 месеци

Камата :

2,38% на 12 месеци ;

3,91% на 24 месеци ;

4,42% на 36 месеци ;

 

Исплата на камата : Месечно и/или на крајот на периодот на орочување

 

Минимална инвестиција : 600.000,00 денари

 

Според инвестициската стратегија на нашето финансиско друштво оваа понуда е првенствено наменета за потенцијални клиенти кои сакаат своите средства да ги инвестираат, а притоа да не се изложени на висок ризик и ценовни осцилации.

За кого е наменета оваа понуда:

 • Инвеститори со стабилни приходи
 • Помлади лица кои сакаат да инвестираат во својата иднина
 • Инвеститори кои имаат поголемо искуство

Сигурност за Вашите средства

Финансикото друштво гарантира со целиот свој имот дека вложените средства во целост ќе бидат исплатени заедно со договорената камата.

За дополнителна сигурност на своите клиенти, Финансиското друштво секој склучен договор за инвестирање на средства ќе го верифицира пред надлежен орган – Нотар, во форма на солемизација на договорот!

Добрите навики се вистинско решение кои се стекнуваат од мали нозе!
За добра цел и можност за секој !