ГАРАНЦИИ

Г А Р А Н Ц И И

– Гаранција за обезбедување на плаќање (платежна гаранција)

– Лицитациона гаранција (тендерска гаранција)

– Гаранција за добро извршување на работите (чинидбена гаранција)

Апликативен трошок — од 2.500 до 10.000 ден.

Провизија — ( од 0,3% до 1% месечно од износот на гаранцијата или минимум 1.500 ден.,еднократно.)

Измена на услови на гаранција (освен промена на рок)0,2% од износот или минимум 2.000 ден.

Барање за наплата на гарантиран износ (протест на гаранција) — 0,2% од износот или минимум 2.000 ден.

Провизија за проверка во МКБ — 400 ден. за физички лица и 700 ден. за правни лица

Рок на отплата — Согласно одлука од Кредитен одбор.

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!