За нас

Почитувани клиенти
Добродојдовте на веб страната на ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС.

ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ја создаде оваа веб страна со единствена цел – приближување на нашите производи и услуги до Вас почитувани клиенти.

На веб страната ќе можете да добиете детални информации за нашите кредитни производи, условите под кои се одобруваат кредити и други информации поврзани со работењето на ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС.

 

Исполнувањето на Вашите желби и потреби претставува наш предизвик !

 

Финансиско друштво ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје е правен наследник на Штедилницата МАК БС ДОО Скопје.

Согласно решение од Гувернерот на НБРМ бр. 25257 од 28.07.2017 година добиена е согласност за преобразба на Штедилницата во Финансиско друштво без да се спроведе постапка на ликвидација а согласно Решението на Министерство за финансии од 26.09.2017 година под број 13-7669/6 добиена е дозвола за основање и работа на Финансиско друштво ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје, со што станува правен наследник на Штедилница МАК БС ДОО Скопје.

 

Добрите навики се вистинско решение кои се стекнуваат од мали нозе!
За добра цел и можност за секој !