ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ОДЛУКА ЗА ТАРИФНИК ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО СКОПЈЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ПО ОДЛУКА ЗА ТАРИФНИК ЗА РАБОТЕЊЕТО НА

ФД ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО СКОПЈЕ

*Надоместоците кои не влегуваат во пресметка на СВТ вклучително и надоместоците за ненавремено извршување на обврските по основ потрочувачки кредити нема да надминат 60% од износот на одобрениот кредит, согласно Законот за финансиски друштва, Член 19-а.

**Ограничувањата се однесува на сите договори склучени од 28.07.2023 година

**За договорите склучени пред 28.07.2023 година важат условите предвидени во истите согласно тафирникот во соодветниот период

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/