СОВЕТНИК за физички/правни лица

СОВЕТНИК
ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА И ПРАВНИ ЛИЦА

СОВЕТНИК наменет за сите ФИЗИЧКИ/ПРАВНИ ЛИЦА кои сакаат да рефинансираат кредити се во едно на едно место!

Оваа форма СОВЕТНИК ЗА ФИЗИЧКИ/ПРАВНИ ЛИЦА е наменета да се пополни од Ваша страна, се со цел, да се споредат и сублимираат Вашите моментални тековни кредити во еден кредит, со цел да се изнајде едно заедничко оптимално решение за Вас и Вашите кредитни обврски.

Нашата мисија е секој корисник на кредитен продукт да ги добие најповолните услови кои и ги заслужува!

 

Тек на активности:

  1. Пополнување на табовите со Вашите податоци во прилог.
  2. Внесување на Вашите кредитни продукти и износи по основ на кредитни продукти и други изложености, да може да ја пресметаме Вашата кредитна изложеност.
  3. Контакт од стручни економисти до Вас во рок од 48 часа.

НАПОМЕНА:

Податоците во оваа форма ќе бидат користени исклучиво за потребите на ФД Финансиски кредитен центар БС ДОО Скопје, се со цел за овозможување на брза обработка и ефикасен процес на реализација.

Основни податоци за Барателот за совет

Податоци за приходи и расходи

Месечни приходи
Месечни расходи
Дополнителен месечен приход

Со пополнување на ова барање за совет, изјавувам:

1) Под целосна материјална и кривична одговорност ја потврдувам комплетноста и точноста на наведените податоци, запознаен/на сум со значењето на наведувањето на податоците за
реализирање на ова Барање и задолжителноста на бараните податоци, при што се обврзувам дека при промена на податоците благовремено ќе го информирам ФД најдоцна во рок од 15
дена, ако не е поинаку определено;

2) Согласен/на сум ФД да ги измени, дополни, избрише и/или да го сопре користењето на моите лични податоци, доколку промените потекнуваат од законски дозволени извори, без обврска
ФД претходно или дополнително да ме извести;

3) Согласен/на сум, моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања за сите производи и услуги на ФД, како и дека сум информиран за
моето право со поднесување на писмено барање во ФД , во секој момент, без надомест, да ми биде повлечена оваа согласност;

Ви благодариме на довербата
Ваш ФД Финансиски кредитен центар БС ДОО Скопje

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!