Барање за регистрација на физичко лице

Апликација за регистрација на клиент ( физичко лице)

Документ со кој се индефикува клиентот

се наведуват еден од долунаведените документи од кој се задржува и копија во досието на клиентот

1.Податоци за контакт на клиентот

2. Други податоци за клиентот

СОГЛАСНОСТ НА КОМИТЕНТОТ:

Со потпишување на оваа апликација/барање потврдувам дека:

а) податоците кои ги наведов се точни;

б) во случај на промена на моите лични(вклучувајќи ги и адресните податоци) во рок од 3 работни дена од
настанувањето на промената ќе го известам ФД. Во спротивно, секоја достава од страна на ФД до Клиентот се
смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова барање;

в) сум согласен/не сум согласен моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат регистрирани,
обработувани, ажурирани за потребите на ФД и доколку е потребно ФД да изврши пренос на моите лични
податоци во други држави- земји членки на ЕУ или ЕЕА или други држави кои не се земји членки на ЕУ или ЕЕА,
по претходно одобрение за пренос на личните податоци од Дирекцијата за заштита на личните податоци;

г) сум запознат/а податоците наведени погоре, претставуваат деловна тајна согласно важечка законска регулатива;

д) ФД го задржува правото да побара и други податоци за клиентот за цели на воспоставениот деловен однос,

ѓ) ФД го задржува правото да го прекине деловниот однос со клиентот во секое време;

е) сум запознат/а со условите за воспоставување деловен однос со ФД и истите во целост ги прифаќам.

Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнувањето на апликацијата потврдувам дека:

Согласен сум, моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и
подобрување на услугите на ФД преку контактните информации наведени во барањето;

(Комитентот може со писмено барање до ФД, без надомест, да побара од ФД неговите лични податоци да не бидат користени за
промотивни активности.)

Со потполнување на оваа Апликација потврдувам дека:

Дејствувам исклучиво во мое име, за своја сметка и интерес, а не во име, сметка и интерес на трета страна
односно друго лице;

*податоци кои не се задолжителни
Напомена: апликацијата се смета за целосно пополнета доколку во неа се содржани сите задолжителни
податоци за што проверка врши надлежен работник во ФД кој го воспоставува / ажурира деловниот
однос со клиентот.

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!