Кредит со залог на злато

Износ на кредитот до 300.000 денари
до 70% од вредноста на проценетото злато

Период до 36 месеци

Каматна стапка 9,25% , променлива за остатокот на периодот

Трошоци
• Апликативен 950 денари
• Проверка во МКБ 500 денари
• Манипулативен 3% од износот на кредитот
• Провизија за управување на кредит 0,5% месечно

Интеркаларна камата : Од денот на исплата на кредитот до денот на почеток на пресметка на првиот ануитет во висина на номиналната каматна стапка.

Користење на кредитот: Кредит се отплаќа во еднакви месечни ануитети или рати или по истеткот на рокот на кој е склучен договорот.
Ануитетот или ратата содржи дел главница и дел камата.
Првиот ануитет или рата достасува според амортизационен план или согласно договорот.
Доколку отплатата на кредитот е по истекот на периодот на кој е склучен договорот, каматата се пресметува и
достасува месечно.
Пресметката на ратитите или ануитетите е месечно.

Отплата на кредитот : Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

ФД утврдува кредитна способност за кредитобарателот до 70% од вредноста на проценетото злато.
Во кредитна способност на кредитобарателот може да се вклучи и доставена документација за вонредни приходи.
ФД во постапката на обработка на Барањето за кредит покрај однапред утврдената документација го задржува правото
да побара и дополнителна документација и утврди друга кредитна способност.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ

▪ злато

ОСТАНАТИ УСЛОВИ
Сите трошоци поврзани со одобрување, осигурување, користење и отплата на кредитот, како и нотарските услуги ги
сноси корисникот на кредит.
За предвремена отплата на кредитот ФД пресметува и наплатува 3% провизија на предвремено отплатениот дел.
ФД го задржува правото да одлучи по сопствена проценка поинаку кај утврдувањето на кредитните способности,
обезбедувањето и за висината на износите на кредитите.

Општи документи

Апликација за кредит

Барање за регистрација на физичко лице

Административна забрана

(Заверена Административна забрана во три примерока за кредитобарателот)

Потврда и изјава за редовна отплата на кредит

Податоци за претпријатието

(Само за фирми кои не заверуваат административна забрана)

Изјава за поврзани субјекти(K)

Изјава за семејна и материјална состојба(K)

МЕНИЧНА ИЗЈАВА(K)

МКБ Изјава за СОГЛАСНОСТ(K)

СОГЛАСНОСТ лични податоци

Извод од Централен регистар (тековна состојба) не постар од 15 дена (за лица вработени во приватни претпријатија)

Рекапитулари за пресметана плата за последните 3 месеци

Образец М1/М2

Извод од трансакциска сметка од плата за последни 6 месеци од кредитобарателот

ПРОМОТИВНО!! ПРОМОТИВНО !! ПРОМОТИВНО!!

Сега е време да уживате!
✔️ Искористете ја ПРОМОТИВНАТА ПОНУДА и АПЛИЦИРАЈТЕ за VISA картичка од БС 👌
✔️ Аплицирај си, и користи си ја каде сакаш 🧲