Кредит со залог на злато

Износ на кредитот до 300.000 денари
до 70% од вредноста на проценетото злато

Период до 36 месеци

Каматна стапка 14,30%, променлива за остатокот на периодот

Трошоци
• Апликативен 1500 денари
• Проверка во МКБ 1000 денари
• Манипулативен 3% од износот на кредитот
• Провизија за управување на кредит 0,50% месечно

Интеркаларна камата : Од денот на исплата на кредитот до денот на почеток на пресметка на првиот ануитет во висина на номиналната каматна стапка.

Користење на кредитот: Кредит се отплаќа во еднакви месечни ануитети или рати или по истеткот на рокот на кој е склучен договорот.
Ануитетот или ратата содржи дел главница и дел камата.
Првиот ануитет или рата достасува според амортизационен план или согласно договорот.
Доколку отплатата на кредитот е по истекот на периодот на кој е склучен договорот, каматата се пресметува и
достасува месечно.
Пресметката на ратитите или ануитетите е месечно.

Отплата на кредитот : Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија и со редовни месечни примања.

ФД утврдува кредитна способност за кредитобарателот до 70% од вредноста на проценетото злато.
Во кредитна способност на кредитобарателот може да се вклучи и доставена документација за вонредни приходи.
ФД во постапката на обработка на Барањето за кредит покрај однапред утврдената документација го задржува правото
да побара и дополнителна документација и утврди друга кредитна способност.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ

▪ злато

ОСТАНАТИ УСЛОВИ
Сите трошоци поврзани со одобрување, осигурување, користење и отплата на кредитот, како и нотарските услуги ги
сноси корисникот на кредит.
За предвремена отплата на кредитот ФД пресметува и наплатува 3% провизија на предвремено отплатениот дел.
ФД го задржува правото да одлучи по сопствена проценка поинаку кај утврдувањето на кредитните способности,
обезбедувањето и за висината на износите на кредитите.

Општи документи

Апликација за кредит

Барање за регистрација на физичко лице

Административна забрана

(Заверена Административна забрана во три примерока за кредитобарателот)

Потврда и изјава за редовна отплата на кредит

Потребни документи за приватна фирма

(Само за фирми кои не заверуваат административна забрана)

Изјава за поврзани субјекти(K)

Изјава за семејна и материјална состојба(K)

МЕНИЧНА ИЗЈАВА(K)

МКБ Изјава за СОГЛАСНОСТ(K)

СОГЛАСНОСТ-лични-податоци-Кредитокорисник

СОГЛАСНОСТ лични податоци

Извод од Централен регистар (тековна состојба) не постар од 15 дена (за лица вработени во приватни претпријатија)

Рекапитулари за пресметана плата за последните 3 месеци

Образец М1/М2

Извод од трансакциска сметка од плата за последни 6 месеци од кредитобарателот

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!