Долгорочен конкретен кредит

Износ на кредитот согласно потребите и кредитоспособноста на барателот на кредитот

Намена:* Инвестирање во недвижен имот
* Купување на нови/употребувани транспортни средства и опрема
* Рефинансирање на кредитна обврски во други финансиски институции
(банки, штедилници, финансиски друштва)

Период до 96 месеци

Каматна стапка согласно Критериуми за определување на висината на каматна стапка
(во зависност од бизнисот, бонитетот на клиентот, понуденото
обезбедување и др.)

Трошоци:
• Апликативен согласно Тарифа за надоместоци на ФД од 2.500 до 10.000 ден.

• Проверка во МКБ (500 ден. за физички лица и 700 ден. за правни лице)

• Провизија согласно Тарифа за надоместоци на ФД
-до 3% еднократно

Отплата на кредитот :*Со еднакви ануитети, согласно план на отплата
*Со грејс период, и отплата на главница во ануитети, согласно план на
отплата
*Со динамичен план на отплата, согласно сезоналноста на бизнисот
*Со еднократна отплата на главницата по изминување на грејс периодот

* Хипотека на недвижен имот (до 75% од проценетата вредност на имотот);
* Залог на возило (до максимум 50% од вредноста на возилото);

Обезбедување – комбинација од наведените инструменти

* Рамковен лимит
* Хипотека на недвижен;
* Залог на подвижни предмети;
* Паричен депозит;
* Жиранти со административна забрана;
* Гарант – правно лице;
* Меница издадена од друштвото, авалирана од Управителот и/или основачи
и останати гаранти – правни или физички лица, со менични изјави;
* Налози ПП30 бланко потпишани од клиентот;
* Залог на хартии од вредност.
Финансиското друштво го задржува правото да побара и дополнително
обезбедување во зависност од висината на барањето и од резултатите од
кредитната анализа, а согласо одлуката од Кредитен одбор.

[/vc_column_text]

Корисни линкови