Долгорочен конкретен кредит

Износ на кредитот согласно потребите и кредитоспособноста на барателот на кредитот

Намена:* Инвестирање во недвижен имот
* Купување на нови/употребувани транспортни средства и опрема
* Рефинансирање на кредитна обврски во други финансиски институции
(банки, штедилници, финансиски друштва)

Период до 96 месеци

Каматна стапка согласно Критериуми за определување на висината на каматна стапка 11,50%.
(во зависност од бизнисот, бонитетот на клиентот, понуденото
обезбедување и др.)

Трошоци:
• Апликативен согласно Тарифа за надоместоци на ФД од 2.500 до 10.000 ден.

• Проверка во МКБ (500 ден. за физички лица и 700 ден. за правни лице)

• Провизија согласно Тарифа за надоместоци на ФД
-до 3% еднократно

• Провизија за месечно одржување 1%.

Отплата на кредитот :*Со еднакви ануитети, согласно план на отплата
*Со грејс период, и отплата на главница во ануитети, согласно план на
отплата
*Со динамичен план на отплата, согласно сезоналноста на бизнисот
*Со еднократна отплата на главницата по изминување на грејс периодот

* Хипотека на недвижен имот (до 75% од проценетата вредност на имотот);
* Залог на возило (до максимум 50% од вредноста на возилото);

Обезбедување – комбинација од наведените инструменти

* Рамковен лимит
* Хипотека на недвижен;
* Залог на подвижни предмети;
* Паричен депозит;
* Жиранти со административна забрана;
* Гарант – правно лице;
* Меница издадена од друштвото, авалирана од Управителот и/или основачи
и останати гаранти – правни или физички лица, со менични изјави;
* Налози ПП30 бланко потпишани од клиентот;
* Залог на хартии од вредност.
Финансиското друштво го задржува правото да побара и дополнително
обезбедување во зависност од висината на барањето и од резултатите од
кредитната анализа, а согласо одлуката од Кредитен одбор.

[/vc_column_text]

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!