Конкретен кредит за обртни средства

Износ на кредитот :Согласно потребите и кредитоспособноста на барателот на кредитот.

Намена: Обртни средства – Набавка на суровини, опрема, репроматеријали или
трговска стока

Период до 36 месеци (по исклучок до 60 месеци)

Каматна стапка согласно Критериуми за определување на висината на каматна
стапка (во зависност од бизнисот, бонитетот на клиентот, понуденото
обезбедување и др.)

Каматна стапка 11,50% , променлива за остатокот на периодот

Трошоци:
• Согласно Тарифа за надоместоци на ФД
од 2.500 до 10.000 денaри (еднократно)

• Проверка во МКБ ( 500 ден. за физички лица и 700 ден. за правни лице)

• Провизија: Согласно Тарифа за надоместоци на ФД

-до 3% еднкратно

• Провизија за месечно одржување 1%.

За предвремена отплата на кредитот ФД пресметува и наплатува до 3%
провизија на предвремено отплатениот дел (со одлука на орган на ФД)

Отплата на кредитот : *Со еднакви ануитети, согласно план на отплата
*Со грејс период, и отплата на главница во ануитети, согласно план на
отплата
*Со динамичен план на отплата, согласно сезоналноста на бизнисот
*Со еднократна отплата на главницата по изминување на грејс периодот

1. Хипотека на недвижен имот (до 75% од проценетата вредност на
имотот);
2. Залог на возило (до максимум 50% од вредноста на возилото);
3. Залог на наменски паричен депозит депониран во банка-со
склучување на Договор за владетелски залог- За депозит во денари
или еур кој служи како обезбедување за конкретен кредит, револвинг
кредит, факторинг, гаранција, кредитна картичка,ФД кредитира до 97% од
залогот;- За депозит во УСД кој служи како обезбедување за за конкретен
кредит, револвинг кредит, факторинг, гаранција, кредитна картичка,ФД
кредитира до 90% од залогот;одбор.

Обезбедување – комбинација од
наведените инструменти

* Рамковен лимит
* Хипотека на недвижен;
* Залог на подвижни предмети;
* Паричен депозит;
* Жиранти со административна забрана;
* Гарант – правно лице;
* Меница издадена од друштвото, авалирана од Управителот и/или
основачи и останати гаранти – правни или физички лица, со менични
изјави;
* Налози ПП30 бланко потпишани од клиентот;
* Залог на хартии од вредност.
Финансиското друштво го задржува правото да побара и дополнително
обезбедување во зависност од висината на барањето и од резултатите од
кредитната анализа, а согласо одлуката од Кредитен одбор.

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!