Рамковен кредит

Износ до 200.000 евра

Период до 96 месеци

Намена: Средствата од рамката може повеќекратно да се користат за конкретни кредити, револвинг кредити, факторинг, гаранции, кредитни картички и како комбинација на секој од нив.

Апликативен трошок:

Согласно Тарифа за надоместоци на ФД:

-од 2.500 – 10.000 денари (еднократно)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ

– Хипотека на недвижен;
– Залог на подвижни предмети;
– Паричен депозит;
– Жиранти со административна забрана;
– Гарант – правно лице;
– Меница издадена од друштвото, авалирана од Управителот и/или основачи и останати гаранти – правни или физички лица, со менични изјави;
– Налози ПП30 бланко потпишани од клиентот;
– Залог на хартии од вредност.
Хипотеките и залозите се предмет на проценка/репроценка мин. 1 годишно. Истите треба да бидат осигурани, а полисите винкулирани во корист на ФД (со искучок доколку нема изложеност по основ на Договорот за Рамковен лимит)
Финансиското друштво го задржува правото да побара и дополнително обезбедување во зависност од висината на барањето и од резултатите од кредитната анализа, а согласо одлуката од Кредитен одбор.

Вредност на обезбедување

1. Хипотека на недвижен имот (до 75% од проценетата вредност на имотот);
2. Залог на возило (до максимум 50% од вредноста на возилото);
3. Залог на наменски паричен депозит депониран во банка

– Со склучување на Договор за владетелски залог

– За депозит во денари или еур кој служи како обезбедување за конкретен кредит, револвинг кредит, факторинг, гаранција, кредитна картичка,ФД кредитира до 97% од залогот;

– За депозит во УСД кој служи како обезбедување за за конкретен кредит, револвинг кредит, факторинг, гаранција, кредитна картичка,ФД кредитира до 90% од залогот

– Со поднесување на барање од страна на клиентот доколку нема никаква изложеност по основ на Рамковниот лимит и доколку се платени сите трошоци кон ФД кои произлегуваат од Договорот за Рамковен лимит

-Без трошоци за предвремена ликвидација

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!