Револвинг лимит

Износ на кредитот : Согласно потребите и кредитоспособноста на барателот на кредитот

Намена:Тековна ликвидност, обртни средства

Рок:12 месеци – со можност за пролонгација на рокот

Начин на користење: Во текот на периодот на користење на лимитот, Корисникот може
повеќекратно да користи средства до износот на одобрениот лимит и да
ги отплаќа согласно договорената динамика на отплата, а заклучно со
крајниот рок на доспевање.

Каматна стапка : Согласно Критериуми за определување на висината на каматна
стапка (во зависност од бизнисот, бонитетот на клиентот,
понуденото обезбедување и др.)

Каматна стапка 6,75% за време на вонредна состојба, променлива за остатокот на периодот

Трошоци:
• Апликативен Согласно Тарифа за надоместоци на ФД
– од 2.500 до 10.000 ден.
• Провизија:Согласно Тарифа за надоместоци на ФД
– до 3% еднократно
• Провизија за проверка во МКБ (1000 ден. за физички лица и 1500 ден. за правни лице)

Отплата на кредитот : месечна отплата 5% од главница + камата
Првиот ануитет достасува според амортизационен план или согласно договорот.

1. Хипотека на недвижен имот (до 75% од проценетата вредност на
имотот);
2. Залог на возило (до максимум 50% од вредноста на возилото);
3. Залог на наменски паричен депозит депониран во банка-со
склучување на Договор за владетелски залог- За депозит во денари
или еур кој служи како обезбедување за конкретен кредит, револвинг
кредит, факторинг, гаранција, кредитна картичка,ФД кредитира до 97%
од залогот;- За депозит во УСД кој служи како обезбедување за за
конкретен кредит, револвинг кредит, факторинг, гаранција, кредитна
картичка,ФД кредитира до 90% од залогот;

Обезбедување – комбинација од наведените инструменти

* Рамковен лимит
* Хипотека на недвижен;
* Залог на подвижни предмети;
* Паричен депозит;
* Жиранти со административна забрана;
* Гарант – правно лице;
* Меница издадена од друштвото, авалирана од Управителот и/или
основачи и останати гаранти – правни или физички лица, со менични
изјави;
* Налози ПП30 бланко потпишани од клиентот;
* Залог на хартии од вредност.
Финансиското друштво го задржува правото да побара и дополнително
обезбедување во зависност од висината на барањето и од резултатите од
кредитната анализа, а согласо одлуката од Кредитен одбор.

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!