Diners Club кредитна картичка

ПРОМОТИВНО ! ! ! - Понуда која не се пропушта, ЕДИНСТВЕНА ПОНУДА НА ПАЗАРОТ СО МЕСЕЧНА ОТПЛАТА ОД САМО 𝟏% 🍀

Износ : до 100.000,00 мкд

Период : до 12 месеци при првично одобрување

Каматна стапка : 9,25% , годишна – променлива

Начин на издавање на картичката : По одобрување на кредитната картица, истата наредниот ден се предава на клиентот со можност:

 • Клиентот да ја превземе од филијалата каде што е одобрена или
 • Да се достави на адреса која е побарана (наведена) од клиентот

Начин на активирање и користење на картичката :

По одобрување, изготвување и достава на картичката клиентот добива СМС известување со 4 цифрен код за активација на картичката, по што клиентот се јавува во контакт центарот на (02) 15 155 за да го соопшти кодот со што картичката е активирана.

Со активирањето на картичката средствата се префрлаат на сметка на клиентот/картичката и истите можат да се користат на следните начини:

 • Да се искористат еднократно (во трговија или преку банкомат на НЛБ Банка, УНИ Банка и Стопанска Банка Битола)
 • Да се користат повеќекратно (во трговија или преку банкомат на НЛБ Банка, УНИ Банка и Стопанска Банка Битола )

Достасување :

Достасувањето е еднаш месечно заклучно со последниот заклучен датум во месецот.

Поволности :

 • Рати без камати
 • Неогараничено пазарење во трговија во преку 4.000 продажни места
 • 222 АТМi од кои може да се повлекуваат средства

Трошоци : Согласно Тарифникот за трошоци и надоместоци

Барање за услуги (превземи образец со клик на линкот подоле)
Барање на услуги

Барање за рекламација (превземи образец со клик на линкот подоле)
Барање за рекламација на услуга

Револвинг принцип и начин на користење на Diners Club кредитната картичка

 

Динерс кредитната картичка може да се користи повеќекратно во трговија или преку банкомати. Револвинг принципот всушност значи повеќекратно користење на одобрениот лимит при континуирано враќање на одреден процент или рати од вкупниот долг кон Финансиското друштво на месечно ниво, односно ова е комбиниран принцип согласно кои функционираат генерално кредитните картички кои нудат минимален процент на месечна обврска и отплата на рати согласно бројот на рати на кои клиентот има пазарено на некое/некои прадажни места.
Поедноставено, еден дел од вкупната обврска за отплата е на рати при што ратата не е фикна, туку е изразена како процент од искористениот лимит на месечно ниво, а другиот дел е изразен како износ кој е фиксен и е добиен согласно број на рати на кој е пазарено.

Износот на процентуалниот месечен минимум за плаќање изнесува 1% на месечно ниво од искористениот кредитен лимит (со вклучена пресметана камата, членарина и други трошоци предвидени со доставената Тарифа на надоместоци) на крајот од месецот.Со уплата на средствата се подмирува месечната обврска која достасува кон ФД, но сепак останува да се должи преостанатиот искористен кредитен лимит (недостасан долг) од Кредитната картичка. Со уплатите на сметката на Кредитната картичка, се отплаќа ДЕЛ од долгот (минимален месечен износ кој мора да се уплати е 1% од искористениот лимит и дополнително фиксниот износ како дел од од ратите – доколку е пазарено во претходниот месец на рати), при што автоматски се зголемува расположливото салдо на Кредитната картичка за износот на уплатите кој повторно ќе биде достапен за користење.Долгот е наплатен кога средствата ќе бидат евидентирани на сметката на Кредитната картичка. Дополнително ќе има и можност, по избор на клиентот, во рокот предвиден за плаќање, за трансакции направени во претходниот месец, да се уплати и поголем износ од износот одреден од Финансиското друштво како минимален за плаќање (износот наведен на месечниот извештај) или да се уплати целиот износ на искористен лимит (достасан и недостасан). Доколку клиентот го уплати целиот износ до висината на одобрениот лимит за кој е известен преку месечниот извештај, се подмирува соодветниот долг од преостанатиот искористен лимит (недостасан долг).
Кредитната картичка можете да се користи само до висина на расположивото салдо (средствата од одобрениот лимит ).
Клиентите еднаш месечно ќе добиваат Извештај (може да се подигне и на шалтерите на ФД ) во писмена форма – преку пошта и/или во електронска форма – маил, преку кој ќе бидат известени за сите трансакции и трошоци како и за минималната месечна обврска која ќе треба да ја покријат во месецот. Револвинг принцип и начин на користење на Динерс кредитната картичка
Динерс кредитната картичка може да се користи повеќекратно во трговија или преку банкомати. Револвинг принципот всушност значи повеќекратно користење на одобрениот лимит при континуирано враќање на одреден процент или рати од вкупниот долг кон Финансиското друштво на месечно ниво, односно ова е комбиниран принцип согласно кои функционираат генерално кредитните картички кои нудат минимален процент на месечна обврска и отплата на рати согласно бројот на рати на кои клиентот има пазарено на некое/некои прадажни места.
Поедноставено, еден дел од вкупната обврска за отплата е на рати при што ратата не е фикна, туку е изразена како процент од искористениот лимит на месечно ниво, а другиот дел е изразен како износ кој е фиксен и е добиен согласно број на рати на кој е пазарено.
Износот на процентуалниот месечен минимум за плаќање изнесува 1% на месечно ниво од искористениот кредитен лимит (со вклучена пресметана камата, членарина и други трошоци предвидени со доставената Тарифа на надоместоци) на крајот од месецот.
Со уплата на средствата се подмирува месечната обврска која достасува кон ФД, но сепак останува да се должи преостанатиот искористен кредитен лимит (недостасан долг) од Кредитната картичка. Со уплатите на сметката на Кредитната картичка, се отплаќа ДЕЛ од долгот (минимален месечен износ кој мора да се уплати е 1% од искористениот лимит и дополнително фиксниот износ како дел од од ратите – доколку е пазарено во претходниот месец на рати), при што автоматски се зголемува расположливото салдо на Кредитната картичка за износот на уплатите кој повторно ќе биде достапен за користење.
Долгот е наплатен кога средствата ќе бидат евидентирани на сметката на Кредитната картичка. Дополнително ќе има и можност, по избор на клиентот, во рокот предвиден за плаќање, за трансакции направени во претходниот месец, да се уплати и поголем износ од износот одреден од Финансиското друштво како минимален за плаќање (износот наведен на месечниот извештај) или да се уплати целиот износ на искористен лимит (достасан и недостасан). Доколку клиентот го уплати целиот износ до висината на одобрениот лимит за кој е известен преку месечниот извештај, се подмирува соодветниот долг од преостанатиот искористен лимит (недостасан долг).
Кредитната картичка можете да се користи само до висина на расположивото салдо (средствата од одобрениот лимит ).
Клиентите еднаш месечно ќе добиваат Извештај (може да се подигне и на шалтерите на ФД ) во писмена форма – преку пошта и/или во електронска форма – маил, преку кој ќе бидат известени за сите трансакции и трошоци како и за минималната месечна обврска која ќе треба да ја покријат во месецот.

Diners Club кредитна картичка

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНА КАРТИЧКА

 • Обезбедување :
  • Mеница издадена и акцептирана од страна на кредитокорисникот + МЕНИЧНА ИЗЈАВА

ОСТАНАТИ УСЛОВИ
Сите трошоци поврзани со одобрување, користење и отплата на кредитот, како и нотарските услуги ги сноси корисникот на кредит.

ФД го задржува правото да одлучи по сопствена проценка поинаку при утврдувањето на кредитната способност и обезбедувањето.
За предвремена отплата на кредитот ФД не пресметува и не наплатува провизија на предвремено отплатениот дел.

За вработени во приватни фирми потребно е да се достави следната документација:

 • Рекапитулари за последните 3 три месеци
 • Образец М1/М2
 • Извод за тековна состојба од Централен регистар (не постара од 6 шест месеци)
 • Извод од трансакциска сметка (за последните 6 месеци)
 • Меморандум за фирмата (со основните податоци за фирмата) – заверен

Општи документи

Потребни документи :

 • фотокопија од валидна лична карта и пасош,
 • потврда за работен однос,
 • административна забрана на плата – опционо по одлука на Кредитен одбор
 • за вработени во приватни фирми, потребен е и рекапитулар за последните 3 месеци
 • меница со менична изјава

Превземи документи за апликација na кредитна картичка преку следниов линк:
Превземи документи за Diners Club кредитна картичка од БС
*НАПОМЕНА
– Образците АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА и ПОТВРДА И ИЗЈАВА ЗА КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ испечатени во 2 примерока

 

Продажни места

Можете да ги погледнете преку следниов линк:
СПИСОК НА ПРОДАЖНИ МЕСТА

 • Промоции за месец февруари 2022 година можете да ги погледнете преку следниов линк:
  https://diners.mk/promocii/
 • Промотивно реклама за Diners Club кредитна картичка од ФД Финансиски кредитен центар БС ДОО Скопје

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!