Брз кредит

Износ на кредитот до 30.000 денари

Период до 12 месеци

Каматна стапка 1% – фиксна

Вкупни трошоци за одобрување на кредит – до 7.050,00 денари

Интеркаларна камата: Од денот на исплата на кредитот до денот на почеток на пресметка на првиот ануитет во висина на номиналната каматна стапка.

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) – 51,66% за износ на кредит од 30.000 денари и рок на отплата 12 месеци.

* Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.

Користење на кредитот: Кредитот намален за износот на трошоците, интеркаларната камата и друго се користи со:
-исплата во готово на благајна во ФД
-пренос на средствата на сметка на корисникот на кредит
-на друг начин по налог на корисникот на кредит.
Корисникот на кредит е должен да склучи договор за кредит со ФД и истиот да го отплаќа според утврдените услови.

Отплата на кредитот: Кредит се отплаќа во еднакви месечни ануитети.
Ануитетот содржи дел главница и дел камата.
Првиот ануитет достасува според амортизационен план или согласно договорот.

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Право на користење на кредитот имаат државјани на Република Македонија со постојано место на живеење во
Република Македонија, со заснован редовен работен однос на не/определено работно време во бонитетни
претпријатија/друштва прифатливи за ФД (по исклучок со заснован работен однос на определено време најмалку 2 години кај ист работодавец).
Учесниците во кредитот на денот на достасување на последниот ануитет согласно договорот за кредит неможе да бидат постари од 64 години за мажи и 62 години за жени.

ФД утврдува кредитна способност за кредитобарателот.

Кредитобарателот е кредитно способен, кога има редовни месечни примања по основ на плата и во неговата кредитна изложеност, утврдена преку извештај од МКБ, нема нефункционални и тужени кредити.

Во кредитна способност на кредитобарателот може да се вклучи и доставена документација за вонредни приходи.

ФД во постапката на обработка на Барањето за кредит покрај однапред утврдената документација го задржува правото да побара и дополнителна документација и утврди друга кредитна способност

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ

▪ БЕЗ ЖИРАНТИ
▪ меница издадена и акцептирана од страна на кредитокорисникот
▪ жирант (опционо)

ОСТАНАТИ УСЛОВИ

Сите трошоци поврзани со одобрување, користење и отплата на кредитот ги сноси корисникот на кредит.
ФД го задржува правото да одлучи по сопствена проценка поинаку при утврдувањето на кредитната способност и
обезбедувањето.
За предвремена отплата на кредитот ФД пресметува и наплатува провизија од 0,5% на недостасаната главница.
За вработени во приватни фирми потребно е да се достави следната документација:
– Рекапитулари за последните 3 (три) месеци
– М1/М2 образец
– Извод за Тековна состојба од централен регистар ( не постара од 6 шест месеци)
– Извод од трансакциска сметка (за последните 6 месеци)
– Меморандум за фирмата ( со основните податоци за фирмата ) – заверен

Општи документи

Барање за регистрација на физичко лице

Административна забрана

Потврда и изјава за редовна отплата на кредит

(Само за фирми кои не заверуваат административна забрана)

Апликација за кредит

БАРАЊЕ за ликвидирање

Изјава за поврзани субјекти(K)

Изјава за семејна и материјална состојба(K)

МЕНИЧНА ИЗЈАВА(K)

МКБ Изјава за СОГЛСАНОСТ(K)

СОГЛАСНОСТ лични податоци

Извод од трансакциска сметка на кредитокорисникот за последни 6 месеци

Образец М1/М2

Извод од централен регистар (тековна состојба) не постар од 15 дена (приватни претпријатија)

Рекапитулари за пресметана плата за последни 3 месеци (приватни претпријатија)

Жиранти

Податоци за претпријатието

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА

Изјава за поврзани субјекти

Изјава за семејна и материјална состојба

МЕНИЧНА ИЗЈАВА со жирант

МКБ Изјава за СОГЛСАНОСТ

СОГЛАСНОСТ лични податоци – жирант

СОГЛАСНОСТ лични податоци – жирант

Извод од трансакциска сметка на жирантот за последни 6 месеци

Образец М1/М2

Извод од централен регистар (тековна состојба) не постар од 15 дена (приватни претпријатија)

Рекапитулари за пресметана плата за последни 3 месеци (приватни претпријатија)

 

 

 

Внесете колку сакате да позајмите ?

$10000 $100000
1 years10 years
Your repayments are every years at
Total you will Pay:
Loading
Трошоци:
Вкупни трошоци за одобрување на кредит – до 7.200 денари

*Брз кредит – Аплицирајте, прикачете и потпишете, останатото е грижа на Финансиски кредитен центар БС, за помош јавете се на (389) 02-3166-466

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/