Динерс кредитна картичка

Износ на кредитот до 500.000 денари

Период до 72 месеци

Каматна стапка 14%, променлива за остатокот на периодот

Трошоци
• Апликативен 950 денари
• Проверка во МКБ 500 денари
• Манипулативен 3% од износот на кредитот
• Провизија за управување на кредит 0,5% месечно

Интеркаларна камата: Од денот на исплата на кредитот до денот на почеток на пресметка на првиот ануитет во висина на номиналната каматна стапка.

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) – 11,87 % за износ на кредит од 500.000 денари и рок на отплата до 72 месеци.

* Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.

Користење на кредитот: Кредитот намален за износот на трошоците, интеркаларната камата и друго се користи со:
-исплата во готово на благајна во ФД
-пренос на средствата на сметка на корисникот на кредит
-на друг начин по налог на корисникот на кредит.Корисникот на кредит е должен да склучи договор за кредит со ФД и истиот да го отплаќа според утврдените услови.

Отплата на кредитот: Кредит се отплаќа во еднакви месечни ануитети. Ануитетот содржи дел главница и дел камата.
Првиот ануитет достасува според амортизационен план или согласно договорот.

ФД утврдува кредитна способност за кредитобарателот.

Кредитобарателот е кредитно способен, кога има нето месечни примања кои гарантираат дека месечниот ануитет нема да преминува 60% од вкупните редовни месечни нето примања или повеќе само со одлука од надлежен орган.

Во кредитна способност на кредитобарателот може да се вклучи и доставена документација за вонредни приходи.

ФД во постапката на обработка на Барањето за кредит покрај однапред утврдената документација го задржува правото да побара и дополнителна документација и утврди друга кредитна способност

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ

  • БЕЗ ЖИРАНТИ
  • меница издадена и акцептирана од страна на кредитокорисникот во форма на Нотарски акт со извршна клаузула
  • жирант (опционо)

ОСТАНАТИ УСЛОВИ
Сите трошоци поврзани со одобрување, користење и отплата на кредитот, како и нотарските услуги ги сноси корисникот на кредит.

ФД го задржува правото да одлучи по сопствена проценка поинаку при утврдувањето на кредитната способност и обезбедувањето.
За предвремена отплата на кредитот ФД не пресметува и не наплатува провизија на предвремено отплатениот дел.

За вработени во приватни фирми потребно е да се достави следната документација:

  • Рекапитулари за последните 3 три месеци
  • Образец М1/М2
  • Извод за тековна состојба од Централен регистар (не постара од 6 шест месеци)
  • Извод од трансакциска сметка (за последните 6 месеци)
  • Меморандум за фирмата (со основните податоци за фирмата) – заверен

0% камата


https://brzkredit.fkcbs.com.mk/

VISA БС Картичка - > > 0 % камата за секој од Вас! VISA БС кредит до 600 000 мкд до 84 месеци - КЕШ или РЕФИНАНСИРАЈ СЕ ВО ЕДНО НА ЕДНО МЕСТО !! ФАКТОРИНГ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА КРЕДИТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА -- >> Рамковен кредит, Конкретен кредит за обртни средства, Долгорочен конкретен кредит, Револвинг лимит по НАЈповолни услови!