Кредит за рефинансирање

Износ на кредитот до 500.000 денари

Период до 72 месеци

Каматна стапка 10% , променлива за остатокот на периодот

Трошоци:

  • Затворање на сомнителни кредити 5% од износот на кредитот минимум 200 денари
  • Апликативен 950 денари
  • Проверка во МКБ 500 денари
  • Манипулативен 3% од износот на кредитот
  • Провизија за управување на кредит 0,99% месечно

Интеркаларна камата: Од денот на исплата на кредитот до денот на почеток на пресметка на првиот ануитет во висина на номиналната каматна стапка.

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) – 11,87% за износ на кредит од 500.000 денари и рок на отплата 72 месеци.

* Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.

Кредитот намален за износот на трошоците, интеркаларната камата и друго се користи со:
– исплата во готово на благајна во ФД
– пренос на средствата на сметка на корисникот на кредит
– на друг начин по налог на корисникот на кредит.
Корисникот на кредит е должен да склучи договор за кредит со ФД и истиот да го отплаќа според
утврдените услови.

Отплата на кредитот: Кредит се отплаќа во еднакви месечни ануитети. Ануитетот содржи дел главница и дел камата.
Првиот ануитет достасува според амортизационен план или согласно договорот.

ФД утврдува кредитна способност за кредитобарателот.
Кредитобарателот е кредитно способен, кога има нето месечни примања кои гарантираат дека месечниот ануитет нема да преминува 60% од вкупните редовни месечни нето примања или повеќе само со одлука од надлежен орган.
Во кредитна способност на кредитобарателот може да се вклучи и доставена документација за вонредни приходи.
ФД во постапката на обработка на Барањето за кредит покрај однапред утврдената документација го задржува правото да побара и дополнителна документација и утврди друга кредитна способност.

ФД во постапката на обработка на Барањето за кредит покрај однапред утврдената документација го задржува правото да побара и дополнителна документација и утврди друга кредитна способност.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ

  • ЖИРАНТ
  • меница издадена и акцептирана од страна на кредитокорисникот во форма на Нотарски акт со извршна клаузула

ОСТАНАТИ УСЛОВИ

Сите трошоци поврзани со одобрување, користење и отплата на кредитот, како и нотарските услуги ги сноси корисникот на кредит.
ФД го задржува правото да одлучи по сопствена проценка поинаку при утврдувањето на кредитната способност и обезбедувањето.
За предвремена отплата на кредитот ФД не пресметува и не наплатува провизија на предвремено отплатениот дел.
За вработени во приватни фирми потребно е да се достави следната документација:
– Рекапитулари за последните 3 три месеци
– Образец М1/М2
– Извод за Тековна состојба од Централен регистар (не постара од 6 шест месеци)
– Извод од трансакциска сметка (за последните 6 месеци)
– Меморандум за фирмата (со основните податоци за фирмата) – заверен

 

ПРОМОТИВНО!! ПРОМОТИВНО !! ПРОМОТИВНО!!

Сега е време да уживате!
✔️ Искористете ја ПРОМОТИВНАТА ПОНУДА и АПЛИЦИРАЈТЕ за VISA картичка од БС 👌
✔️ Аплицирај си, и користи си ја каде сакаш 🧲